Tuesday, May 26, 2015

ALD Nano företaget Nanexa genomför nyemission inför listning


Nanexa genomför en nyemission inför noteringen på AktieTorget. Nyemissionen ska främst finansiera det fortsatta arbetet för att utveckla Bolagets innovativa drug delivery-system PharmaShell® genom att förstärka befintliga samarbeten samt utveckla nya samarbeten med ledande läkemedelsbolag.

(Information in English on PharmaShell: http://baldengineering.blogspot.fi/2015/05/swedish-nanexa-demonstrate-ald.html)

Teckningskursen är 9,00 kronor per aktie och teckningstiden löper från den 21 maj till den 5 juni 2015. Emissionen kommer vid full teckning tillföra Nanexa AB 10,4 miljoner kronor före emissionskostnader och antalet nyemitterade aktier vid full teckning uppgår till 1 150 000 stycken. Nanexa har i samband med erbjudandet erhållit teckningsförbindelser från Bolagets aktieägare Rutger Arnhult via M2 Capital Management AB och Patrik Tillman via Kattvik Financial Services AB om 1,8 mkr, motsvarande cirka 18 procent av emissionsbeloppet. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om 5,4 mkr motsvarande cirka 52 procent av emissionsbeloppet. Således är emissionen säkerställd till 70 procent. 


Bakgrund och motiv 

Nanexa utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell® som är ett nytt drug delivery-system med potentialen att ge nya läkemedel specifika och avgörande egenskaper. Tekniken som använts, Atomic Layer Deposition (ALD), har av Nanexa anpassats till och utvecklats för att belägga nanometerstora läkemedelspartiklar. ALD-tekniken innebär att läkemedelspartiklar kan förses med önskat antal atomlager av en given kemisk substans, vilket skapar helt nya förutsättningar för läkemedelsformuleringar och läkemedelsutveckling. PharmaShell adresserar stora medicinska behov. Marknaden för nanobaserade drug delivery-system är under stark expansion och prognosticeras att växa från 30 miljarder USD 2015 till 136 miljarder USD år 2021. En viktig trend inom läkemedelsindustrin sätt att arbeta med drug delivery handlar om att styra läkemedlet till vävnad som skall behandlas och minska mängden läkemedel i övriga kroppen. På så sätt uppnås en ökad behandlingseffekt och minskade biverkningar. PharmaShell® bidrar till ökad cirkulationstid i blodbanan och ökar möjligheten att koppla målstyrningsmolekyler till skalet som binder mot endast en typ av vävnad, exempelvis en tumör eller specifika platser i hjärtat eller andra organ. I maj 2013 ingicks ett samarbete med AstraZeneca kring utvecklingen av PharmaShell®. Avtalet med AstraZeneca är ett så kallat ”Material Transfer and Feasibility Study Agreement”. 

Emissionskapitalet ska användas till att ta produkten PharmaShell® från så kallat proof of concept till validerad produkt, samt till investeringar i övrig produktportfölj, immateriella rättigheter, marknadsföring samt rörelsekapital. 

Kolla in här för mer information:

No comments:

Post a Comment